ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

משנים את מאזן הכוחות מול חברות הביטוח במחלוקות משפטיות

פי שניים פסקי דין לזכות מבוטחים לעומת חברות הביטוח

מנתונים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עלה, כי בשנים האחרונות יש עלייה עקבית של גידול במספר הפניות המתקבלות כנגד גופים מפוקחים בנושאי ביטוח וחיסכון פנסיוני. מנתונים שנאספו עולה כי בשנים האחרונות קיימת עלייה במספר התביעות שחברות הביטוח דחו. בשנת 2016 חברות הביטוח דחו כ-77 אלף תביעות, כ-24% יותר בהשוואה ל-2012. כמו כן, קיימת מגמה של גידול גם במספר התביעות המגיעות לבתי המשפט בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני. מתוך התביעות שהתבררו בבתי המשפט בשנת 2016 ב-10 אלפים תביעות לערך ניתן פסק דין לטובת המבוטחים, ב-5,500 תביעות לערך ניתן פסק דין לטובת חברות הביטוח וכ- 28,500 תביעות הסתיימו בפשרה.

בתזכיר חוק שפורסם ביום 09.08.2017 תחת הכותרת "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס') (מוסד ליישוב סכסוכים), התשע"ח-2017" נאמר, כי מטרת החוק היא לייעל את הליכי יישוב הסכסוכים בתחום הביטוח, באופן שיאפשר את מיצוין של זכויות האזרחים בתחומים אלו, תוך מתן טיפול הוגן, מקצועי, יעיל ומהיר. תזכיר החוק שם לו למטרה להביא לשינוי לתועלת האזרחים, בהתחשב בפער הכוחות שבין המבקשים לממש את זכויותיהם ובין חברות הביטוח. עוד מצוין, כי ייעול הליכי יישוב הסכסוכים, צפוי להביא להפחתת העומס האדיר המוטל לפתחי בתי המשפט. על פי הצעת החוק, יוקם מוסד ליישוב סכסוכים שיפעל במסגרת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מימון הקמת המוסד ייעשה מתוך מקורות הרשות. בתזכיר החוק מצוין כי מספר הפשרות הרב מעלה את החשש כי גם פונים המחליטים בסופו של יום לתבוע את חברת הביטוח בבית משפט, נאלצים להסכים לפשרה מולה, וזאת מבלי שמיצו את מלוא זכויותיהם – והכל במטרה להביא לסיום ההליך בצורה מהירה יותר. המוסד ליישוב סכסוכים יאפשר את מיצוי זכויות הפונים. ההגדרה של המוסד בתזכיר: "מוסד ייעודי ליישוב סכסוכים יתמקצע בתחום הביטוח ויפעל לאזן את פערי הכוחות שבין הפונים לבין הגופים המפוקחים. משכך, מוצע, בין היתר, שלא לאפשר לפונה שהוא תאגיד המעסיק מעל חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על שני מיליון שקלים, להגיש תביעה למוסד. יצוין כי ככל שביקש הפונה או גוף מפוקח לתבוע צד נוסף, המוסד לא יברר את התביעה". עוד מוצע, כי המוסד לא יברר תביעה של פונה, אלא אם תביעתו למימוש זכויותיו נדחתה על ידי חברת הביטוח, באופן חלקי או מלא, או שלא נענתה כלל ע"י חברת הביטוח. זאת כדי להבטיח את יעילות המוסד ולאפשר לגוף המפוקח את ההזדמנות להתנהל במישרין אל מול הפונה וללא מעורבותו של גורם חיצוני. עוד מצוין, כי הקמת מוסד הבוררות אינה מייתרת את הליך בירור פניות הציבור שעליו אמונה הממונה על שוק ההון בהתאם לסמכותה לפי חוק הפיקוח על הביטוח: "הליך בירור פניות הציבור מהווה מסלול נוסף בפני הפונה שאינו מעוניין לפנות לבית המשפט או שאינו מעוניין לפנות למוסד. בנוסף, להליך בירור פניות הציבור קיימת משמעות רבה מבחינת הרשות שכן חלק לא מבוטל מההסדרה של הרשות נעשה בעקבות כשלים שמתגלים במסגרת ההליך".

הנה כי כן, בפתח השנה החדשה, נדמה כי יש שמנסים לבוא ולהקל על ציבור לקוחות חברות הביטוח, לכדי מיצוי זכויותיהם בכמה מסלולים אפשריים –  באופן שיקל, יוזיל וימצה את מכלול הזכויות בתוך גוף מקצועי מאוחד שמטרתו המוצהרת היא רווחת האזרח.

לסיכום נאמר, כי כאשר עולה הצורך בתביעה ע"פ פוליסה, אסור לכם לוותר על זכויותיכם. פעלו למימוש הפוליסה, אל תכנעו לחברת הביטוח ועימדו על צדקתכם. אם יתוקן החוק, הרי שתיפתח עוד דרך למיצוי הזכויות. ימים יגידו.

כך, אם מנסים לקרקס אתכם – אנחנו תמיד פה בשבילכם.

עוה"ד וישראל זר-אביב

 

דילוג לתוכן