ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

מהו ייפוי כח מתמשך

מה קרה ליהודית רון  ומה הקשר למיופה לייפוי כוח מתמשך?

עד היום ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו של אדם היה מאבד את תוקפו דווקא כשאותו אדם איבד את יכולתו להחליט בעצמו | תיקון דרמטי שינה את המצב לחלוטין

מאת: עו"ד ישראל זר-אביב

גב' יהודית רון, אלמנה  בת 90 החיה בגפה, נמצאה ע"יל ידי בתה יומיים לאחר שהחליקה באמבטיה שבביתה, ללא יכולת לזוז יומיים לאחר שהחליקה. יהודית, הייתה במצב של דימנציה מתקדמת, אך היא לא בטחה באיש לרבות שלושת בנותיה האהובות, שלא חדלו לנסות לשכנע אותה להעתיק את מגוריה לבית חולים אבות סיעודי או לפחות להכניס לביתה מטפלת שתסעד אותה.

גם הבאירוע הקשה שעבר על יה,ודית  לא היה בו כדי לשכנע אותה להיעתר להפצרות בנותיה ולעזוב את הבית בו גרה 60 שנה . מצד אחד, מצבה הקוגניטיבי של יהודית הקשה עליה להבין את הסכנה ששבה היא נתונה. מצד שני לא ניתן לכפות על אדם לקבל החלטה מעין זו בניגוד לרצונו.

באין אפוטרופוס ליהודית, הבנות הציעו לה לשוחח איתי בטרם יפנו לבית המשפט לצורך הוצאתקבלת צו שיורה להם  על העברתה לבית חולים סיעודי בניגוד לרצונה . במשך שנים רבות ששימשתי לה סוכן ביטוח  והתפתחו ביננו יחסי אמון מיוחדים, . ולאחר שיחה ארוכה שקיימתי איתה נאותה יהודית לעבור לבית אבות.

אם עשר שנים קודם, עוד כשהייאהודית עוד הייתה בריאה, היו מציבים בפניה שאלה : מה היית רוצה שיקרה איתך אם חלילה תמצאי במצב שתואר, לבטח הייתה עונה "תעשו את הדבר הנכון ותעבירו אותי לבית אבות סיעודי,  לי גם אם אתנגד".

הוראה כזו מתאפשרת כיום במסגרת מתן ייפוי כוח מתמשך הניתן מראש לאדם שימונה על ידה בעוד מועד. ייפוי הכח יופעל הלכה למעשה כשהממנה יקלע למצב של אי כשרות משפטית.

כמיופה כוח או כתומך החלטה כפי שתוקן בחודש אפריל – 2017, עת נכנס לתוקף תיקון דרמטי וחשוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016  ( להלן: "החוק").

ייפוי כח מתמשך מול מינוי אפוטרופוס באמצעות האפוטרופוס הכללי.

אי אפשר להפריז בחשיבות להשינוי הזה החוק, שיש לו השפעה על כל אחד מאיתנו.

מדובר במהפכה שנועדה בין היתר לאפשר לכל אדם להפקיד ייפוי כוח מיוחד כמוגדר בחוק, שכוחו יהיה יפה גם במצבים שעד כה לפי החוק הקיים הפקיעו את תוקפם של ייפויי הכוח הקיימים, וחייבו נקיטת הליך של מינוי אפוטרופוס על אותו אדם – הליך מסורבל, ומיותר, והשולל באופן גורף וכמעט בלתי הפיך את סמכויות האדם באופן מלא, עד כדי שלילה מוחלטת של שליטתו על רכושו ועל גופו.

עד היום, כאשר אדם נתן ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, לרבות פעולות והוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, בהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, אבד תוקפו של ייפוי הכוח הישן, ונוכח הוראות חוק השליחות, שליחותו של מיופה הכוח הייתה מסתיימת.

המידע שנאסף אודות הליך האפוטרופסות, והמחקרים במדינות מתקדמות אחרות, הביא למסקנה המתבקשת לפיה יש לשנות גישה שתהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואמנות בינלאומיות.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח המתמשך יינתן על ידי אדם כשיר (הממנה) , למיופה כוח שיבחר , איש אמונו, המכיר אותו לפנים ופנים (לא חייב להיות קרוב משפחה), בתנאי שהממנה  מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

לכאורה, גם אפוטרופוס ממונה על פי החוק, שלא מונה מכוח סעיף 18, יכול ורשאי היה לבצע את הפעולות לטובתה של יהודית. אך האם הפעולות שיבצע ישקפו נכון את רצונה נכון למועד בו הייתה בריאה?

העניין הוא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. תיקון החקיקה מורכב, והוא פרי ניסיון שמטרתו לאפשר חופש ובמקביל לשמר גם הגנה, תוך קיום מנגנונים של בקרה ושליטה שנועדו למנוע ניצול ופגיעה במי שהפך חסר כשירות.

הגישה החדשה מבוססת על עקרונות שנועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז, לשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו. ולקבוע כיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

החוק מחייב אפוטרופוס שלא מונה מכוח סעיף  18 לחוק18 בדיווחים מסובכים ובקבלת אישורים חוזרים ונשנים מהאפוטרופוס הכללי, מה. עניין השמסרבל מאוד את ביצוע התפקיד אשר המוטל בד"כ על בן משפחה המוצא עצמו תחת שבט  של ביקורת ופיקוח מעיקים.

לעומתו, מיופה כוח מתמשך שהתמנה לפי תקנה  18לחוק, אמנם, עד לשלב מינויו נשלט בחקיקה פרטנית,  אך לאחר מינויה מינויו נהנה מאוטונומיה רבה המאפשרת לו לפעול מבלי שצילו של האח הגדול קרי, האפוטרופוס הכללי, ילווה אותו על כל שעל.  תקנה 18 לחוק מתיימרת לתת מענה מקיף למגוון המצבים הכרוכים במתן כוח ושליטה לאדם אחר, תוך שמירת זכותו של הממנה  להגדיר באופן מדויק מהן הוראותיו למיופה הכוח מטעמו, כולל זכות לקבוע מיופה כוח מחליף, ואף למנות מלכתחילה יותר משניים כמיופה כוח.

כותרת ביניים: ברירת המחדל – העדר סמכות של מיופה הכוח

 

 

יש עניינים אותם חייב נותן ייפוי הכוח (הממנה) לשקול ולציין  במפורש אם רצונו שמיופה הכוח יוסמך להם, ואם לא יעשה כך מראש, ברירת המחדל תהיה העדר סמכות והם: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות רבות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן ייפוי הכוח, איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן ייפוי הכוח.

במקרים שלהלן יתבטל ייפוי הכוח:

·    כאשר הממנה מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.

·    כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך.

·    פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא : פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה,.

·     מקרים של אי כשירות הממונה, הודעת הממונה כי אינו מעוניין .בהמשך המינוי.

כיצד מיופה הכוח מתמנה?

עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוסמך לכך  ע"י משרד המשפטים (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. על עורך הדין להיפגש עם הממנה , להתרשם שאכן הוא כשיר למנות מיופה כוח ולהתחקות אחר רצונותיו האמיתיים של הממנה.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

 

מינוי מספר מיופיי כוח
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד , מהו והיקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים
מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש
מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת '"הנחיות מקדימות".'.

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

אנשים מיודעים או פיקוח
הממנה רשאי לקבוע '"אנשים מיודעים"' שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר, ומה. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר. .
מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

מדוע ייפוי כח מתמשך נוגע לעולם ביטוחי הבריאות והסיעוד?

לאחרונה מתפתחת גישה חדשה המבדלת את תפקיד סוכן הביטוח על פני שאר השחקנים בשוק ורואה אותו כנותן שירות הוליסטי למבוטח. סוכן הביטוח הינו האדם היחיד הפוגש את המבוטח בטרם אירע מקרה הביטוח ומקיים איתו שיחה אינטימית ואישית על שעניינה – מה יקרה אם…

לכן, בשעה אינטימית זו,  הוא הסוכן ממליץ ללקוחו לו לרכוש ביטוח חיים ,או, ביטוחי בריאות וסיעוד,. אך לא מתקיים שיח בעניין מהותי איך כיצד ההגנות שרכש אכן יעמדו לטובתו באופן האופטימלי.  מה  הטיפול שיעדיף אם יחלה בסכרת ויהיה צורך לכרות את רגלו? ייפוי כח מתמשך שייתן לאיש אמון יכול ויכיל תשובות למצבים רבים מבלי שתדרש הכרעת בית משפט . שומה על סוכן הביטוח ההוליסטי להביא לידיעת לקוחו את קיומה של האופציה למנות מיופה כוח מתמשך.

 

 

 

הכותב הינו עוך דין מאמר זה , עו"ד ישראל זר-אביב, הוסמך  ע"י מוסמך  משרד המשפטים לטפל בתהליך הכנת ייפוי כח מתמשך..

 

 

דילוג לתוכן