ישראל זר-אביב

עו"ד ומגשר

מסמך ההנמקה – כל מה שרצית לדעת והתביישת לשאול

מה התחדש עכשיו? מה נדחה ל-31 בדצמבר? איזה מסמך צריך למלא בגין כל פעולה? וגם: אילו תיקונים עדיין דרושים כדי שמסמך ההנמקה ישקף את המידע המדויק ביותר? אבי רוזנבאום, יו"ר ברוקר, עושה סדר רקע מסמך ההנמקה בגלגוליו השונים נולד מתוך מטרה לאפשר לבעלי הרישיון לקיים את הוראות סעיף 14 לחוק הייעוץ הפנסיוני, המחייב להעביר ללקוח מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצות שנתן בעל הרישיון בדבר כדאיות החיסכון הפנסיוני של הלקוח. הידעת? א. חובה להעביר העתק ממסמך ההנמקה ללקוח והלקוח אף מצהיר וחותם כי מסמך ההנמקה נמסר לו. ב. חובה לשמור העתק מכל מסמך הנמקה שנמסר ללקוח, כולל תיעוד על המידע שהתקבל מהמסלקה הפנסיונית אודות הלקוח, וזאת למשך 7 שנים לפחות ממועד מסירתו ללקוח. ג. כאשר ממליצים לבצע ניוד או לפתוח תכנית חדשה, חובה להעביר לגוף המוסדי עליו הומלצה הפעולה את מסמך ההנמקה תוך שבעה ימי עסקים ממועד חתימת הלקוח על המסמך. ד. אסור להעביר לגוף המוסדי את השיקולים העיקריים שבעל הרישיון שקל טרם צירף את הלקוח למוצר החדש או נייד את כספי הלקוח אליו. ה. אסור להעביר לגוף המוסדי מידע הכולל פירוט הנוגע לצירוף הלקוח למוצרים אחרים או להעברת כספים שאינם רלוונטיים לאותו גוף מוסדי. ו. יש למלא את מסמך ההנמקה באופן ממוחשב ואם אין אפשרות והמסמך מולא ידנית, יש לוודא כי הוא ברור וקריא ועותק מודפס ממנו נשלח ללקוח בדואר תוך 14 ימי עסקים. ז. אין להשתמש במסמך ההנמקה במונחים כללים או גורפים כגון: "המוצר הטוב ביותר ללקוח". ח. אין לשנות את נוסח מסמך ההנמקה בספח א' ואת סדר הסעיפים. אילו סוגים של מסמכי הנמקה קיימים, ומתי אני נדרש להשתמש בכל אחד מהם? קיימים 3 סוגי מסמכי הנמקה ללקוח: א. מסמך הנמקה מלא ב. מסמך הנמקה ממוקד ג. סיכום שיחה בטבלה מטה ריכזנו את סוגי הפעולות המרכזיות בחיי בעל הרישיון ואת מסמך ההנמקה אותו נדרש להעביר ללקוח. סוג פעולה סוג מסמך ההנמקה הנדרש הערות מפגש של בעל רישיון פנסיוני עם לקוח חדש לאחר קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית מסמך הנמקה מלא החובה הינה תמידית, ללא חשיבות למהן תוצאות המפגש שיחת שימור של בעל רישיון או גוף מוסדי הנוגעת לביטול בקשת ניוד מסמך הנמקה מלא למעט בקרן השתלמות, אז ניתן להשתמש במסמך הנמקה ממוקד פתיחת מוצר פנסיוני חדש מסמך הנמקה מלא למעט בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה, אז ניתן להשתמש במסמך הנמקה ממוקד פתיחה ו/או ניוד של קרן השתלמות בלבד מסמך הנמקה ממוקד פתיחה של קופת גמל להשקעה מסמך הנמקה ממוקד בקשה למשיכת כספים שלא כדין )בניכוי מס של %35 או המס השולי, הגבוה מביניהם( מסמך הנמקה ממוקד ביצוע שינויים במוצר פנסיוני קיים של הלקוח בגוף המוסדי מסמך הנמקה ממוקד מה הם שינויים? שינוי מסלולי השקעה, שינוי ביחס ההפקדה בין חיסכון לביטוח באותו מוצר, הפחתה בשיעורי ההפקדה, שינוי בתמהיל ההפקדות בין מוצרים פנסיוניים מאותו סוג ועוד. יובהר כי כל מפגש של בעל רישיון חדש עם לקוח, מחייב מסמך הנמקה מלא גם אם תוצאת התהליך היא ייפוי כח ו/או ביצוע שינויים במוצר הקיים כמתואר מעלה המלצה לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה שלא נמכר אגב מוצר פנסיוני מסמך הנמקה ממוקד בעל הרישיון יתייחס במסמך לכל כיסויי אבדן כושר העבודה הקיימים ללקוח העלאת שיעורי הפקדה למוצר פנסיוני סיכום שיחה משיכת כספים כדין סיכום שיחה צירוף לריסק זמני סיכום שיחה חובה לציין את עלות הריסק המשוערת, את סוג הכיסוי הביטוחי והאם נרכש מתוך הצבירה ומפחית את יתרת החיסכון או נרכש באמצעי תשלום חיצוני. בפוליסות מסוג קלאסי ועדיף תצוין עלות הריסק ככל שהנתון זמין ביטול החלטת הלקוח למשיכת כספים ממוצר פנסיוני סיכום שיחה הפחתת דמי ניהול במוצר קיים סיכום שיחה טיפול בכספי פיצויים אגב עזיבת עבודה סיכום שיחה הפחתה בשיעור הפקדה או שינוי בתמהיל הפקדות בין מספר קופות גמל להשקעה סיכום שיחה כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון ביטוח | פנסיה | פיננסים עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 20 מאחורי הקלעים גיליון מס‘ 1041 | יום ה‘, א' בתמוז התשע“ט | 2019.7.4 המשך מעמוד קודם הידעת? הלקוח רשאי לבקש מבעל הרישיון לערוך לו מסמך הנמקה מלא ובעל הרישיון מחויב לעשות זאת גם במקרים בהם על פי החוזר ניתן לעשות מסמך הנמקה ממוקד או סיכום שיחה בלבד. מה השתנה החל מה-1 ביולי 2019? בהוראות החוזר החדש, קבעה רשות שוק ההון הרחבותופירוטים נוספים אותם חייב להציג בעל הרישיון ללקוחותיו בעת שיווק מוצר פנסיוני ביניהם: א. חובת עריכת השוואה בין מוצרי הקצבה השונים )פנסיה מקיפה, פנסיה כללית, מנהלים, גמל( – נזכיר שלא חל בעת שיווק גמל להשקעה וקרן השתלמות. ב. נקבע כי ההשוואה תבוצע על בסיס פרמטרים אחידים המפורטים בטבלאות חלק א' וחלק ב' במסמך ההנמקה והיא תכלול, בין היתר, התייחסות לתחזית החיסכון הצפוי בגיל פרישה )כולל הנחת הפקדות רציפה עד גיל פרישה, ללא שינוי בשכר הריאלי(, תחזית קצבה צפויה על בסיס חלוקת יתרת החיסכון במקדם קצבה הנגזר ממסלול הבטחת קצבה זהה בין המוצרים, עלויות דמי הניהול ודמי הביטוח ועוד. ג. במקרים בהם ניתנה הנחה בדמי הניהול מההפקדות או מהצבירה, נדרש בעל הרישיון לפרט את תקופת ההנחה והאם ישנם תנאים שיכולים לגרום לסיומה טרם תום תקופת ההטבה. ד. בעל הרישיון נדרש לפרט האם סכום הכיסוי הביטוחי המוצע ללקוח הינו קבוע או סכום ביטוח יורד, ובהתאם לצרף טבלה המתארת את השינויים הצפויים לאורך התקופה. ה. אם במסגרת הפגישה נמכר מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני, נדרש בעל הרישיון להבהיר ללקוח בכתב כי המוצר שנרכש אינו חלק מהליך השיווק הפנסיוני ואינו מהווה בשום צורה תנאי לביצוע העסקה. איזו הקלה נתנה רשות שוק ההון עד 2019/12/31? מסמך ההנמקה החדש קובע כי בעל הרישיון חייב לפרט את השיקולים המרכזיים ששקל לפני מתן המלצה ללקוח, ולרשום אותם מתחת לכל המלצה שניתנה ללקוח. במסגרת זו מדגיש החוזר מספר שיקולים עיקריים שחובה על בעל הרישיון לפרט לגביהם )ולא באופן אוטומטי(, כדלקמן: א. האופן שבו התאים את סוג המוצר הפנסיוני מתוך כלל סוגי המוצרים הקיימים למאפייניו האישיים של הלקוח, למצבו הכספי ולצרכיו תוך התייחסות יתרונות וחסרונות המוצר המומלץ בהתחשב במאפייני וצרכי הלקוח. ב. השיקולים בבחירת הגוף המנהל של סוג המוצר הפנסיוני המתאים ללקוח, לרבות התייחסות לאופן ניהול התביעות, איכות השירות ואיכות התפעול שניתנת על ידי אותו גוף מוסדי. נדגיש כי בסעיף זה ישנם מדדים אובייקטיביים שמפרסם האוצר וישנם מדדים סובייקטיביים שמאפיינים את הפעילות האישית של בעל הרישיון מול הגוף המוסדי. ג. אם מחליפים מוצר ביטוח באחר, יש לפרט את השינויים במאפייני הלקוח שיכולים להשפיע על קבלתו למוצר הביטוח החדש. ד. אם הלקוח מעוניין או בעל הרישיון המליץ לו לבצע משיכת כספים ממוצר פנסיוני, יש לפרט את ההשלכות של משיכת הכספים על החיסכון הפנסיוני. ה. במקרה של ניוד כספים, יש לפרט יתרונות וחסרונות המוצר החדש או הגוף המוסדי החדש לעומת יתרונות וחסרונות של המוצר הקודם או הגוף המוסדי הקודם לפי העניין. אז מה ההקלה שאפשרה רשות שוק ההון? ב 2019/05/28 פרסמה רשות שוק ההון הבהרה המאפשרת לבעל הרישיון לעמוד בדרישות החוזר באמצעות מלל חופשי בשדות השיקולים העיקריים כפי שפורטו מעלה לא רק בהתאם לתבנית הקבועה בהוראות החוזר. לסיכום בימים אלו עולות גרסאות מותאמות למסמך ההנמקה של הסימולטורים השונים ואנו פועלים לבחון את עמידתם בהוראות חוזר זה. נדגיש כי כבר בשלב זה זיהינו מספר טעויות בסימולטורים מסויימים ואנו פועלים מול בתי התוכנה לתיקונם עבור כלל המשתמשים. כך למשל, בחלק מהסימולטורים עולה השוואה בין קופות גמל לקצבה בעת שיווק קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה, דבר שאינו הגיוני ואינו נדרש על פי הוראות החוזר. בחלק מהסימולטורים מקדם הקצבה בפרישה בהשוואה בין פוליסת מנהלים לקרן פנסיה אינו מחושב על פי אותו מסלול קצבה, בניגוד להוראות החוזר ועוד. במקביל, אנו פועלים מול רשות שוק ההון לעדכון הנחיות החוזר לעניין דמי הניהול הנגבים מהלקוח בעת הצגת תחזית הפרישה. החוזר קבע כי דמי הניהול יוצגו לתקופת ההטבה ולאחר מכן יועלו לדמי הניהול המרביים. אנו סבורים כי קביעה זו אינה משרתת את החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח ואף מייצרת עיוותים בהשוואה בין מוצרי קצבה שונים. אנו מציעים כי בתום תקופת ההטבה יעודכנו דמי הניהול לדמי הניהול הממוצעים הנגבים מכלל הלקוחות הפעילים בסוג מוצר פנסיוני זהה או ההטבה שניתנה בפועל על פי הגבוה מביניהם )בכל אחד מהפרמטרים של דמי ניהול מהפקדות ודמי ניהול מצבירה(. כמו כן אנו מציעים כי בכל מקום בו לא ידועה תקופת ההטבה של דמי הניהול בעת שיווק מוצר פנסיוני חדש הא תינתן לתקופה של 5 שנים, שכן הוראות חוזר דמי הניהול מחייבות גופים מוסדיים למתן הטבה לתקופה מינימאלית זו. בנימה אישית, אני מצטרף לקריאתו של עו"ד עדי בן אברהם, אשר קרא השבוע לרשות שוק ההון, להשהות את כניסת נספח ב' לתוקף וזאת בהמשך להקלה שניתנה על ידה לפני מספר שבועות, והכל במטרה שניתן יהיה לדון שוב באופן חישוב ההנמקה על פי העקרונות והנחיות שנקבעו, ולתקן את העיוותים אשר נוצרו והפרשנויות שאינן עולות בקנה אחד עם כוונת החוזר. כל זאת, מתוך מטרה לשקף תמונת חיסכון פנסיוני טובה וראויה לציבור החוסכים בישראל. *

דילוג לתוכן